🔆🌿نور عزیز سلام🌿🔆

✅لطفا در تکمیل اطلاعات خود کوشا باشید☘️

مشخصات خود:

تاریخ تولد دقیق:
اعداد تاریخ را حتما با کیبورد انگلیسی وارد کنید

مشخصات مادرخود:

مشخصات پدرخود:

مشخصات همسر:

مشخصات مادرهمسر:

مشخصات پدرهمسر: