بازدید کننده عزیز زمان شرکت در آزمون به پایان رسیده است بقیه مراتب از طریق استوری به اطلاع شما خواهد رسید .