ظرفیت 30 نفر و الویت با واریز است.

زمان واریز وجه فقط 24 ساعت میباشد.

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .