🤍 عزیزم در صورتی که کلمه رو درست وارد نکنید سیستم اجازه ارسال اطلاعات رو نمی ده پس دقت کن و در نظر داشته باش فقط یکبار می تونی این فرم رو ارسال کنی 👻