• شماره تلفن را به انگلیسی ثبت کنید
  • فقط ساکنین شهر تهران پذیرفته می شوند
  • هر سابقه در یک خط (سمت و زمان)
  • Max. file size: 64 MB.
    یک عکس از خودتون بارگذاری کنید
  • Max. file size: 64 MB.
    اسکرین شات از نتیجه تست دیسک
  • لینک آزمون تست دیسک
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .