سابلیمینال خوشبختی

همه ما آدم ها تعاریف متفاوتی از خوشبختی داریم ولی در آن واحد یک چیز می تونه به ما حس عمیق خوشبختی بده .

رسیدن به تامل و آرامش که البته معانی متضادی از هم هستند ، ما گمان می کنیم با به دست آوردن پول ، شهرت ، همسر ایده آل ، فرزند ، سفرهای متعدد، لباس های فاخر به آرامش و خوشبختی می رسیم در حالی که با اینها به تایید گرفتن از دیگران در طلب لمس خوشبختی هستیم .

هر چه بگویم تا این معنی رو در زندگی واقعی نچشی درکش برایت سخت می شود .

فردی را تصور کن که تا به حال چلوکباب کوبیده نخورده است و گمان می کند با خوردن آن به رضایت عمیق می رسد ، ولی تنها بعد از 6 بار تجربه پی در پی در 6 روز متوالی نه تنها کباب دلش را می زند بلکه رویایی که در سر داشت که با تجربه کباب خوشبخت می شود نابود شده و به خانه اول باز می گردد .

پس جاده ای وجود دارد به نام مسیر خوشبختی ، اگر عمیقا احساس خوشبختی را در زندگی ات تجربه کنی بهت قول میدم ، پول ، همسر ایده آل ، اندام متناسب ، اعتبار و شهرت ، سفرهای بی نظیر محصول دائمی این حس ارزشمند هستند .

من در این سابلیمینال به تو با صدای آهسته مسیر خوشبختی را القا می کنم ، چه بخواهی چه نخواهی بعد از 21 روز گوش دادن به آن زندگی ات دستخوش تغییری غیر قابل توصیف می شود 

 

پس هشدار می دهم که اگر آماده تغییری جادویی هستی این ساب را امتحان کن …