دوره اصلی موسسه آموزشی ما

فنگشویی اول و دوم

مجموعا ۲۱ ساعت 

تعداد جلسات ۱۲ 

قیمت ۲ دوره ۸.۱۰۰.۰۰۰ تومان

به علت درخواست  افراد زیادی مبنی بر تخفیف دوره از سه شنبه ۱۲ ظهر فستیوال به مدت ۴۸ ساعت باز می شود