دوره اصلی موسسه آموزشی ما

فنگشویی اول و دوم

مجموعا 21 ساعت 

تعداد جلسات 12 

قیمت 2 دوره 8.100.000 تومان

به علت درخواست  افراد زیادی مبنی بر تخفیف دوره از سه شنبه 12 ظهر فستیوال به مدت 48 ساعت باز می شود