توجه کنید : فقط یک بار می توانید در آزمون شرکت کنید در صورت مشاهده اسامی تکراری فقط آزمون اول مورد قبول خواهد بود و ما بقی از سیستم حذف می شوند