برای تنظیم فرکانس شما در دریافت فراوانی های غیر منتظره است که برای اولین بار در ایران توسط خانم رئیسی رونمایی میشود
موضوع این کلاس : از کفر تا شکرگزاری سیاه است

با خرید بلیط دوتایی ۶۳۲۰۰۰ تومانی میتوانید به یکی از اعضای خانواده خود (پدر، مادر، خواهر، برادر، همسر، فرزند، خواهرزاده، برادرزاده هدیه بدهید تا او هم شرکت کنه)