😎قوانین حضور در ورکشاپ فردا 🙂

  1. ⛔ ورود همراه و کودک در داخل سالن ممنوع می باشد .
  2. ✍️ لازم به آوردن دفتر و خودکار نیست برایتان تهییه شده است . 
  3. 🚪 دربهای سالن از ساعت ۸:۴۵ دقیقه بسته می شود و ورود شما عزیز دیرتر از این زمان ممنوع می باشد ، لذا از نیم ساعت قبل از ساعت ۹ صبح حضور به عمل آورید.
  4. 📽️ این ورکشاپ به صورت ویدیو ضبط شده در اکانت شما عزیزان گذاشته می شود لذا ضبط صدا و فیلم برداری ممنوع می باشد .