:: توجه کنید ::

لطفا به موارد زیر دقت کنید

  1. شماره تلفن همراه وارد شده در فرم باید در اختیار خودتان باشد در صورتی که شخص دیگری پاسخ دهد و یا شماره شخص دیگری را وارد کنید در صورت برنده شدن لغو و مجددا قرعه کشی خواهد شد
  2. در صورت وارد کردن اطلاعات تکراری ، شما حذف خواهید شد.
  3. در صورت وارد کردن اطلاعات غلط در سیستم در صورت برنده شدن لغو و مجددا قرعه کشی خواهد شد.