راز قلب سبز فرکانس 639 هرتز

 

 

ویدئو توضیحات دوره

توضیحات دوره 1

توضیحات دوره 2

توضیحات دوره 3

جلسه اول (گوش دهید)

جلسه دوم (گوش دهید)

جلسه سوم (گوش دهید)

جلسه چهارم (گوش دهید)

جلسه پنچم (گوش دهید)

جلسه ششم (گوش دهید)

جلسه هفتم (گوش دهید)

جلسه هشتم(گوش دهید)

جلسه نهم(گوش دهید)

جلسه دهم (گوش دهید)

جلسه یازدهم (گوش دهید)

جلسه دوازدهم (گوش دهید)

جلسه سیزدهم (گوش دهید)

جلسه چهاردهم (گوش دهید)

جلسه پانزدهم (گوش دهید)

جلسه شانزدهم (گوش دهید)

جلسه هفدهم (گوش دهید)

جلسه هجدهم (گوش دهید)