توجه کنید : فقط یک بار می توانید در آزمون شرکت کنید در صورت مشاهده اسامی تکراری فقط آزمون اول مورد قبول خواهد بود و ما بقی از سیستم حذف می شوند

ثبت اطلاعات مدرک فنگشویی

  • لاتین مطابق با پاسپورت در صورت نداشتن پاسپورت لاتین معمولی
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .