حد نصاب افراد مجاز برای ثبت نام در دوره تکمیل شده است در صورت تغییر در روند ثبت نام اطلاع رسانی خواهد شد .