استخدام تیم فروش

  • شماره تلفن را به انگلیسی ثبت کنید
  • آدرس به صورت حدودی کافی است
  • هر سابقه در یک خط (سمت و زمان)
  • یک عکس از خودتون بارگذاری کنید
  • اسکرین شات از نتیجه تست دیسک
  • لینک آزمون تست دیسک
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .