قیمت اصلی ۱۲.۰۰۰.۰۰۰ تومان

قیمت تخفیفی ۲.۹۷۰.۰۰۰ تومان

برای ۱۰۰۰ نفر اول PDF کتاب ۱۸ راز ثروت به ارزش ۴۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان و سابلیمینال کاسه تبتی به ارزش ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان هدیه داده می‌شود.