تاریخ : 11 م و 12 م مهر ماه 

ساعت : 9 صبح الی 13:30 بعدازظهر 

آدرس : خیابان ولیعصر ابتدای هاشمی زفسنجانی (نیایش قدیم) پارکینگ هتل قلب ، مرکز همایش های هتل قلب