تاریخ : ۱۱ م و ۱۲ م مهر ماه 

ساعت : ۹ صبح الی ۱۳:۳۰ بعدازظهر 

آدرس : خیابان ولیعصر ابتدای هاشمی زفسنجانی (نیایش قدیم) پارکینگ هتل قلب ، مرکز همایش های هتل قلب